7 november 2016

Gelijke behandeling concurrenten bij verlenen schaarse vergunning

Categorie: Aanbestedingsrecht, Vergunningen

Indien de overheid een vergunning of rechten uitlooft die schaars zijn dan moet er een transparante procedure georganiseerd worden. Gegadigden voor deze vergunning of het recht moeten op eerlijke wijze kunnen meedingen daar dit schaarse recht. Ik bespreek en procedure waar dit fout ging.

Concurrenten mogen meedingen naar schaarse vergunning

In deze procedure voor het verlenen van een exploitatievergunning loopt het niet goed volgens de rechter. De partij die bezwaar heeft gemaakt tegen de vergunning heeft in deze besluitvormingsprocedure geen reële kans gehad om mee te dingen naar de exploitatievergunning. Dat is in strijd met de rechtsnorm die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan potentiële gegadigden ruimte wordt geboden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Die eerlijke procedure is gebaseerd op het formele gelijkheidsbeginsel, het beginsel van gelijke kansen. Daarbij moet de gemeente een ‘passende mate van openbaarheid’ garanderen met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Daartoe moet de procedure voor de vergunning adequaat bekend worden gemaakt en moeten de verdeelregels duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn geformuleerd. Het ging in deze zaak om een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal. De procedure komt uitgebreid aan de orde in mijn boek De Strijd om schaarse vergunningen.

Loterij voor schaarse vergunning moet eerlijk

De gemeente heeft gehandeld in strijd met de transparantieverplichting door niet tijdig en adequaat bekend te maken dat en gedurende welke periode een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal kon worden ingediend, welke eisen daaraan werden gesteld en welke verdelingsmaatstaven zouden worden gehanteerd. Daarom moet aan de bij de gemeentelijke verordening behorende kaart verbindende kracht worden ontzegd omdat wegens strijd van de met die kaart gestelde beperkingen met het beginsel van gelijke kansen, de raad in zoverre zijn regelgevende bevoegdheid heeft overschreden. Gelet hierop heeft de burgemeester ten onrechte de bezwaren van de bezwaarmaker tegen de afwijzing van zijn aanvraag en de verlening van de exploitatievergunning aan de ander in het besluit op bezwaar ongegrond verklaard. Lees ook: verlening schaarse vergunning of ontheffing.

Vernietiging exploitatievergunning wegens fout in vergunningprocedure

Het besluit voor de exploitatievergunning komt voor vernietiging in aanmerking wegens strijd van de onderliggende gemeentelijke verordening met het gelijkheidsbeginsel. En aldus overschrijdt de gemeente de regelgevende bevoegdheid en de uit het gelijkheidsbeginsel voorvloeiende verplichting van de gemeente tot eerlijk mededinging bij deze vergunning. Dit betekent dat de burgemeester opnieuw moet beslissen op de bezwaren van [appellante] tegen de afwijzing van haar aanvraag voor een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal en de verlening van de exploitatie- en aanwezigheidsvergunningen aan Hommerson. Voor zover zijn nieuwe besluit zal strekken tot verlening van een vergunning, zal de burgemeester dit pas kunnen nemen nadat op enigerlei wijze alsnog ruimte is geboden voor mededinging door ander geinteresseerde voor de exploitatievergunning.

Procedure voor slechts één vergunning moet opnieuw

Na herroeping van de primaire besluiten tot verlening van de vergunningen aan Hommerson en afwijzing van de aanvraag van de bezwaarmaker moet een hernieuwde aanvraagprocedure worden gevolgd. Voorts dient, alvorens opnieuw gelegenheid tot indiening van aanvragen wordt geboden, op naar buiten toe kenbare wijze te worden kennisgegeven van de beschikbaarheid van de vergunning (er moet een transparante procedure gevolgd worden), de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend, de verdelingsprocedure die zal worden gevolgd en de maatstaven die zullen worden gehanteerd. Deze procedure dient gemeente voor alle schaarse vergunningen te organiseren.

Lees hier: uitspraak over fout in procedure bij slecht één beschikbare vergunning.