30 oktober 2012

Regeling aanpassing huurprijs bedrijfsruimte op losse schroeven

Categorie: Huurrecht

In de uitspraak van 19 oktober 2012 over huurprijsaanpassing heeft de kantonrechter te den Bosch geoordeeld dat artikel 9.2 ROZ voorwaarden bedrijfsruimte ten nadele van de huurder afwijkt van het bepaalde in artikel 7:304 BW, zodat verzoekster een beroep op de vernietigbaarheid toekomt, en dat ‘serieuze onderhandeling’ geen ontvankelijkheidsvereiste is.

ROZ voorwaarden

Vaak zijn de ROZ voorwaarden voor huur van bedrijfsruimte van toepassing op het huurcontract bedrijfsruimte. Artikel 7:304 BW bepaalt dat een vordering tot nadere huurprijsvaststelling slechts ontvankelijk is indien deze vergezeld gaat van een advies omtrent de nadere huurprijs, opgesteld door een of meer door partijen gezamenlijk benoemde ter zake deskundigen. Voor een verzoek op de voet van artikel 7:304 BW is slechts vereist dat partijen met elkaar hebben afgestemd of zij overeenstemming kunnen bereiken over de benoeming van een deskundige. Indien (al snel) blijkt dat dat niet mogelijk is, hebben beide partijen de bevoegdheid om op de voet van artikel 7:304 BW benoeming van een deskundige door de rechter te verzoeken.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat artikel 9.2 van de ROZ voorwaarden ten nadele van de huurder afwijkt van het bepaalde in artikel 7:304 BW. Afwijking van het bepaalde in artikel 7:304 BW ten nadele van de huurder kan slechts met goedkeuring van de rechter. Dus kan de huurder beroep doen op de vernietigbaarheid van dit artikel in de algemene voorwaarden. Artikel 9.2 sluit uit dat partijen slechts één deskundige benoemen. Voorts bepaalt artikel 9.2 dat de huurder een deskundige benoemt en dat de verhuurder een deskundige benoemt, waarna deze deskundigen gezamenlijk een derde deskundige benoemen.

Artikel 7:304 lid 2, tweede volzin, BW, houdt in dat de dag van het verzoek ex artikel 7:304 lid 2 BW geldt als de dag waarop de vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs is ingesteld als bedoeld in artikel 7:303 BW. Het zal in het belang van de verhuurder zijn zo snel als mogelijk een verzoek in te dien bij de kantonrechter om een deskundige te laten benoemen. De gewijzigde huurprijs gaat immers met terugwerkende kracht in op de datum van indiening van het verzoek.