7 maart 2014

Aansprakelijkheid voor asbest

Categorie: Vastgoedrecht, Verborgen gebreken

Op basis van de in de overeenkomst door B als verkoper afgegeven garantie dat er geen asbest of verontreiniging aanwezig is in het pand ligt het niet in de rede dat koper A een bodemonderzoek zou verricht moeten hebben. Voor het geval B ook niet op de hoogte was van de bodemverontreiniging blijven de kosten van de sanering krachtens in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van de verkoper (rechtbank Arnhem 25 augustus 2004, LJN AR3199). Het kenmerk van garantie is nu juist dat degene die haar geeft daarvoor instaat. In ieder geval dient B de kosten die door Van der Wiel Infra & Milieu B.V. in rekening zijn gebracht ad. € 73.405,15 aan A te voldoen. Daarnaast dienen ook de direct met de sanering samenhangende kosten door verkoper B te worden voldaan op basis van de contractuele garantie (ECLI:NL:RBLEE:2010:BN2099).

Asbest in puin en mededelingsplicht

Verkoper geeft de koper garantie dat hem geen vervuiling bekend is. Gelet op deze “mededeling” van de verkoper, maar ook in het algemeen mocht de koper verwachten dat de grond geen asbest zou bevatten en dat hem, nu de verkoper in strijd met de spreekplicht hebben nagelaten koper te informeren over het feit dat puin gestort was afkomstig van de als vervuiler bekend staande, niet kan worden tegengeworpen geen onderzoek daarnaar te hebben gedaan. (Gerechtshof Leeuwarden, 24 april 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW3970).

Aansprakelijkheid asbest volgens garantie of verzuim mededelingsplicht

In dezelfde asbestzaak overwoog de rechter dat de non-conformiteit (wanprestatie verkoper) aangaande asbest niet uit een geschonden garantie volgt, maar uit een verzaken van de mededelingsplicht van de verkoper. De tekortkomingen zijn aan appellanten toerekenbaar, omdat het verweer dat appellanten in 1980 niet op de hoogte waren van de verontreiniging de erven niet kan baten en appellant in de leveringsakte een garantie heeft gegeven.

Uitsluiting aansprakelijkheid asbest

In deze zaak van Rechtbank Almelo, 1 februari 2006, ECLI:NL:RBALM:2006:AV1436 staat in de koopovereenkomst van de woningstandaardbepalingen met betrekking tot een algemene exoneratie (uitsluiting) voor verborgen gebreken, de garantie dat het gekochte geschikt is voor bewoning en met betrekking tot onbekendheid met enige vervuiling die tot sanering aanleiding zouden geven (met uitzondering van asbest).

Garantie geschikt voor bewoning

Het feit dat de verkoper van de woning niet bekend was (en zulks ook heeft laten opnemen in de koopovereenkomst) dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevatte die aan het normaal gebruik als woonhuis in de weg zou staan, kan dus niet afdoen aan de garantie. De bepaling zegt slechts dat het verkoper niet bekend is met enige verontreiniging in welke vorm dan ook. Maar als je ondanks onbekendheid op een bepaald vlak toch een garantie geeft, ben je aan die garantie gebonden. Als de verkoper dat niet gewild had, had zij de gegeven garantie moeten beperken voor wat betreft bodemverontreiniging.