6 december 2011

Overzicht van advocaat bestuursrecht; digitale publicatie van besluiten

Categorie: Bestuursrecht

Per 1 juli 2009 de Wet Elektronische Bekendmaking (WEB) in werking getreden. Deze wet wijzigt de Bekendmakingswet waardoor de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant via internet mogelijk is. Dit betekent dat het op elektronische wijze bekendmaken van regelgeving in deze officiële publicaties rechtsgeldig is.
De WEB heeft derhalve drie belangrijke gevolgen. Ten eerste moeten gemeenten al hun regelgeving in geconsolideerde vorm publiceren op internet. Ten tweede krijgen gemeenten de mogelijkheid om hun regelgeving elektronisch (op het internet) bekend te maken. Een elektronische versie vervangt de oorspronkelijke papieren versie van de Staatscourant. Met als gevolg dat gemeentebesturen voortaan hun advertenties via het digitale loket aanleveren.

Digitale publicatie van besluiten overheid

De WEB heeft effecten voor verschillende soorten besluiten. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2011 verplicht al hun avv’s beschikbaar te stellen op het internet via de CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving). Besluiten van algemene strekking (bijvoorbeeld concretiserende besluiten als verkeersbesluiten en gebiedsaanwijzingen) mogen elektronisch bekend worden gemaakt. Dat mag alleen in een door de overheid uitgegeven Gemeenteblad (officiële tekstuitgave zoals het Staatsblad). Alle mededelingen in het kader van de lokale bekendmakingen (de ICTU standaard Bekendmakingen over vergunningen bijvoorbeeld) moeten op een daarvoor geschikte wijze worden gepubliceerd. De organisatie bepaalt zelf welke wijze van publicatie zij geschikt acht.
Of de gemeente de publicatie van lokale bekendmakingen in het Gemeenteblad na achterwege kan laten is een vraag waar de WEB geen expliciet antwoord op heeft. In de praktijk zullen veel gemeenten hun bekendmakingen publiceren in het (papieren) Gemeenteblad en digitaal op het internet.

Mededelingen overheid in de Staatscourant

Een kennisgeving als bedoeld in art. 3:12 Awb en een mededeling als bedoeld in art. 3:44 Awb worden in de Staatscourant geplaatst. Bijvoorbeeld een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning ex art. 2.12 lid 1a sub 3o Wabo. In het Besluit Ruimtelijke Ordening (BOR) kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de mededeling elektronisch wordt gedaan ex art. 6.14 lid 2 Bor. Deze luidt: ‘Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de mededeling, bedoeld in het eerste lid, elektronisch wordt gedaan of beschikbaar wordt gesteld.’ De verplichting tot digitale publicatie volgt uit artikel 2 lid 3 van de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.
De gemeente moet besluiten ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening bijvoorbeeld een ‘projectbesluit’ digitaal publiceren op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Dit geldt alleen voor de positieve besluiten. Als het aangevraagde ‘projectbesluit’ is geweigerd, is publiceren niet nodig.
RO-Online maakt via deze website de plannen toegankelijk. Op termijn zullen alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk, via deze website voor iedereen beschikbaar komen. Een fout in het digitaal publiceren kan rechtsgevolgen hebben in een procedure. Onze advocaat bestuursrecht kan uw vraag hierover beantwoorden.

Ontwerpbesluit moet digitaal gepubliceerd worden door overheid

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS 2 december 2009, 200901438/1/R3) heeft een uitspraak gedaan waarin wordt bevestigd dat het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken langs elektronische weg beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast heeft zij aangegeven wat onder bijbehorende stukken moet worden verstaan. De verplichting tot het elektronisch ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan omvat volgens de Afdeling in ieder geval:

  • De verbeelding en de planregels.
  • De bijlagen bij de planregels, zoals een Staat van Bedrijfsactiviteiten.
  • De toelichting op het ontwerpbestemmingsplan.
  • De bijlagen die zijn opgenomen bij plantoelichting en die daarvan onderdeel uitmaken.

Een gemeente kan de omvang van de verplichting bepalen door al dan niet stukken als bijlage bij de plantoelichting op te nemen, en/of deze stukken in de plantoelichting wel of niet als onderdeel van de plantoelichting aan te merken.