21 mei 2022

Gezamenlijk schadevergoeding vorderen via stichting of vereniging

Categorie: Procederen en advies, Procesrecht

Een stichting of vereniging kan een vordering bij de rechter instellen voor een groep personen die gelijksoortige belangen heeft. Een dergelijke belangenstichting of belangenvereniging moet in de statuten duidelijk de doelstelling vermelden welke door de groep wordt nagestreefd. Zowel bij de civiele rechter al de bestuursrechter kan een collectieve actie gevoerd worden. De rechter controleert of de vordering van de rechtspersoon past binnen de statutaire doelstelling.

Advocaat bespreekt groepsacties en algemeen belangacties

Er is een onderscheid tussen groepsacties en algemeen belangacties. Bij een algemeen belangactie gaat het niet meer om individuele situaties of feiten. Er is dan sprake van een algemeen belang dat alle personen van de groep raakt. Om die reden kunnen zij gezamenlijk procederen. Een voorbeeld van bundeling van collectieve belangen is de Stichting Behartiging Belangen Gedeputeerden Kredietopzegging of Stichting Woekerpolis. Deze belangenstichting komt op voor de belangen van ondernemers waarvan het krediet is opgezegd door de Deutsche bank.

Schadevergoeding via stichting of vereniging vorderen bij massaschade

Een collectieve actie is ook mogelijk indien een groep schade heeft geleden. Dan wordt wel gesproken van massaschade. Een collectieve actie om massaschade vergoed te krijgen, is apart in de Wet geregeld. Een belangenstichting of belangenvereniging kan voor de gehele groep van personen die schade hebben geleden procederen. Indien de belangenvereniging tot een schikking komt met een partij die de schade moet vergoeden, dan kan in het kader van deze collectieve actie om een algemeen verbindendverklaring gevraagd worden van de schaderegeling.

Gedupeerden moeten zoveel mogelijk hun krachten bundelen voor collectieve actie

Zowel aan de zijde van de slachtoffers als aan de zijde van de partij die de schade heeft veroorzaakt, moet sprake zijn van een representatieve vertegenwoordiging. De benadeelden moeten voldoende vertegenwoordigd zijn. De rechter zal dat in de procedure controleren. Bij massaschade kan ook nog sprake zijn van verschillende soorten slachtoffers of benadeelden. Er kunnen dan verschillende categorieën van benadeelden aangeduid worden. Een bepaalde categorie zal de daaraan gerelateerde schadevergoeding kunnen ontvangen. De advocaat die collectieve actie organiseert om massaschade vergoed te krijgen, zal namens een rechtspersoon kunnen optreden die de groep van de belanghebbenden vertegenwoordigt. Dat kunnen ook verschillende verenigingen of stichtingen zijn die schadevergoeding willen verkrijgen voor de benadeelden. Dan zal er overleg plaatsvinden met de advocaten om collectieve actie namens de benadeelden te organiseren. Lees hier meer over collectieve actie door erfpachters.

Gezamenlijk belang om te procederen voor schoon milieu

Ook het strijden voor een schoon milieu is een gezamenlijk belang. Diverse belangengroepen hebben tot doel verbetering van het milieu. Ook burgers in een wijk of bepaald gebied die een gezamenlijk lokaal belang hebben kunne zich in en stichting of vereniging verenigen. Bijvoorbeeld de omwonenden van een chemische fabriek. Of de bewoners is en straat waar de luchtkwaliteit slecht is (bijvoorbeeld te veel fijnstof) en daar iets aan willen doen. Of bij stankoverlast bij veehouderij, industrie of afvalverwerking. Bespreek vrijblijvend met een van onze advocaten de mogelijkheden of een gezamenlijke, collectieve actie te organiseren. Een goed voorbeeld is Milieudefensie die een procedure tegen de Staat heeft aangespannen voor verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland.

Blenheim adviseert u graag over het starten of oprichten van een belangenorganisatie en over collectieve procederen.