6 oktober 2012

Advocaat bouwrecht beschrijft regeling bij te late oplevering door aannemer

Categorie: Bestuursrecht

Late oplevering door aannemer en recht op korting aanneemsom opdrachtgever

De opdrachtgever heeft recht op korting op de aanneemsom wegens te late oplevering. In de praktijk van een bouwrecht advocaat is te late oplevering een veel voorkomend probleem. De aannemer zal vaak de UAV voorwaarden van toepassing verklaren. Als in het bestek geen regeling is opgenomen, geldt het bedrag uit artikel 42 UAV lid 2: f 75,= per dag in de UAV 1989 en € 60,= per dag in de UAV 2012.

Vertraging in oplevering werk aannemer redelijk en billijk?

In het UAV is ook een bepaling opgenomen dat overmacht reden kan zijn voor vertraging in de oplevering. De aannemer die voorziet dat, bijvoorbeeld vanwege meerwerk, niet tijdig kan opleveren, moet schriftelijk termijnverlenging vragen aan de opdrachtgever. Een dergelijk verzoek kan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn. Het excuus dat de communicatie tussen aanneemster en de directie ernstig te wensen overliet, levert geen geldige reden op voor termijnverlenging. Meerwijk is doorgaand een reden dat het werk later wordt opgeleverd. Als excuus voor vertraging in de oplevering werd wel geaccepteerd door arbiters: het plaatsen van de binnenwanden door derden een factor is die, bij een toch al zeer korte bouwtijd, voor vertraging heeft gezorgd die de aannemer niet is toe te rekenen. Uitspraak RvA 13 februari 2004, nummer 24.084.

De bouwvakvakantie wordt niet meegeteld voor de werkbare dagen. De aannemer kan dus rustig met vakantie gaan, tenzij daaromtrent iets anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

Overmacht als reden vertraging oplevering bouw door aannemer

Uit de jurisprudentie volgt dat onder overmacht bijvoorbeeld de volgende situaties verstaan kunnen worden:

– slechte coördinatie door opdrachtgever;
– dusdanige wijzigingen in het werk door opdrachtgever dat van overmacht gesproken kan worden;
– staking in de bouwnijverheid;
– ingrijpende gevolgen ten gevolge van niet-betalen door opdrachtgever;
– gebrek aan efficiëntie bij opdrachtgever.

Vertraging bouw aannemer en meerwerk aannemer

Wat betreft de vraag of een aannemer op grond van redelijkheid en billijkheid recht heeft op termijnverlenging in geval van meerwerk, ook al is dit niet correct aangevraagd, heeft de RVA bepaald dat wanneer voor de opdrachtgever duidelijk kenbaar had moeten zijn dat termijnverlenging aan de orde was, zodat oplegging van korting in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn, zij eigener beweging over moet gaan tot verlenging van de termijn, ongeacht de vraag of de aannemer tijdig termijnverlenging heeft aangevraagd. Van belang hierbij is ook de hoeveelheid meerwerk.

Anderzijds is de RvA ook streng indien niet tijdig termijnverlenging wordt verzocht deze niet hoeft te worden verleend. Wel kan er dan – gezien de verhouding tussen het meerwerk ten opzichte van de aanneemsom – aanleiding zijn tot matiging van de korting. Over procedure bij raad van Arbitrage, lees: arbitrage bouw.