3 februari 2023

Dwangbevel en invordering na bestuursdwang

Categorie: Bestuursdwang, Last onder dwangsom

Invordering van verbeurde dwangsommen of kosten van bestuursdwang is een bevoegdheid van een bestuursorgaan, doch geen verplichting van het bestuursorgaan. Indien de gemeente of ander bestuursorgaan een invorderingsbeschikking neemt, dan dient de overtreder op zijn hoede te zijn. Na de invorderingsbeschikking zal een aanmaning kunnen volgen. Dat is een vereiste om daarna over te kunnen gaan tot incasso van de verbeurde dwangsommen door middel van een dwangbevel. De procedure voor invordering bij dwangbevel door de gemeente is geregeld in artikel 4:114 Awb. Indien een dwangbevel wordt toegepast, dan levert dit dwangbevel direct een executoriale titel op, die op basis van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ten uitvoer gelegd kan worden. Dat betekent dat de deurwaarder met dit dwangbevel beslag kan leggen en kan executeren ten laste van de overtreder. Toch worden er regelmatig door de overheid fouten gemaakt in deze invorderingsprocedure.

Executie verbeurde dwangsommen met dwangbevel

Indien reeds bezwaar of beroep loopt tegen een besluit tot bestuursdwang of dwangsom, dan is deze procedure tevens bezwaar of beroep tegen de beschikking tot invordering. Indien de gemeente toch tot invordering van een verbeurde dwangsommen overgaat hangende bezwaar of beroep, dan kan direct een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter gevorderd worden ter beëindiging of schorsing van invordering. Dat geldt ook indien hangende bezwaar of beroep tegen een dwangsombesluit een dwangbevel wordt opgelegd. Ook dan kan schorsing van de executie van het dwangbevel gevorderd worden. Een advocaat kan ingeschakeld worden om rechtsbescherming te verlenen bij executie op basis van een dwangbevel van de gemeente of ander bestuursorgaan. In dat geval is de burgerlijke rechter bevoegd om schorsing of uitstel van de executie te verlenen.

Kort geding tegen invordering verbeurde dwangsommen

Ook indien een last onder dwangsom is opgelegd kan bij verbeurte van een dwangsom invordering van de dwangsom volgen. Doorgaans zal na afgifte van het dwangbevel tot betaling van de verbeurde dwangsommen door een advocaat een executiegeschil in kort geding aanhangig gemaakt kunnen worden. Gelet op de korte termijn bij invordering van dwangsommen is het zaak direct na ontvangst van een dwangbevel een advocaat te raadplegen. Bij het dwangbevel kan de gemeente ook wettelijke rente en kosten van het dwangbevel vorderen van de overtreder. Een lopende bezwaarprocedure of beroepsprocedure tegen een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom heeft tevens betrekking op opvolgende besluiten of beschikkingen van de gemeente ter zake verrekening, uitstel van betaling of andere besluiten.

Uitstel van betaling vragen aan bestuursorgaan

Degene van betaling van dwangsommen of boetes wordt verlangd door een bestuursorgaan kan altijd uitstel van betaling verzoeken. Het bestuursorgaan is niet verplicht uitstel van betaling te verlenen. Bij de beoordeling van het verzoek om uitstel van betaling dient het bestuursorgaan de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Ook dient een belangenafweging plaats te vinden. Indien uitstel van betaling wordt verleend voor betaling van (bijvoorbeeld) dwangsommen dat kan aan het uitstel voorschriften verbonden worden.

Verjaring verbeurde dwangsom opgelegd door overheid

De bevoegdheid van de gemeente tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart één jaar na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. Vraag in ieder geval een advocaat bestuursrecht of het bestuursorgaan bevoegd is invordering van verbeurde dwangsommen of kosten van bestuursdwang. De gemeente kan proberen door stuiting van de verjaring het vervallen van de dwangsom te voorkomen. Door stuiting van de verjaring begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen van wederom één jaar. De stuiting dient wel te voldoen aan de wettelijke vereisten. Indien dat niet het geval is, dan zal de dwangsom alsnog zijn verjaard.