16 april 2022

Ontbinding koopcontract recreatiewoning

Categorie: Koop of verkoop woning

 

Bij de koop van een recreatiewoning worden soms allerhande lasten en verplichtingen opgelegd aan de koper. De koper dient zicht goed te laten informere en adviseren alvorens de koopovereenkomst voor de vakantiewoning te ondertekenen.

Koop  van recreatiewoning en bijkomende verplichtingen over exploitatie

Vast staat dat de koper van de vakantiewoning in deze zaak na ondertekening van de aankoopbevestiging de brochure van verkoper heeft ontvangen. Daarin staat onder het kopje “Omzetbelasting” onder meer de KOR-regeling uitgelegd en is vermeld dat de fiscus jaarlijks een correctie op de BTW zal toepassen als er sprake is van eigen gebruik van het chalet. De koper van de recreatiewoning heeft na ontvangst van deze brochure nader met Monarch gecontracteerd op 8 mei 2013. Al hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de conclusie dat de koper van de woning niet heeft gedwaald bij het aangaan van de koopovereenkomst met Monarch.

Is ontbinding koopcontract vakantiewoning nog mogelijk na ondertekening contract?

In een brief van 26 juni 2013 heeft koper de verkoper van de recreatiewoning in gebreke gesteld en de ontbinding van de overeenkomst (in de brief aangeduid als: de koopakte en de gedane mondelinge en schriftelijke toezeggingen) ingeroepen. De koper kan niet gevolgd worden in zijn stelling dat verkoper tekort is geschoten of zal schieten in de nakoming van de koopovereenkomst van de vakantiewoning voor wat betreft de koopsom van het chalet, de voorfinanciering van de BTW door verkoper en het niet verschuldigd door de koper van de vakantiewoning zijn van beheer- en exploitatiekosten gedurende de duur van de beheer- en exploitatieovereenkomst.

Tips voor kopers van een recreatiewoning

Bij de koop van een recreatiewoning worden soms allerhande lasten en verplichtingen opgelegd aan de koper. Vooral bij een recreatiewoning op parken met centraal beheer en verplicht verhuur zoals Roompot of Landal. De koper van een recreatiewoning doet er goed aan het koopcontract van de recreatiewoning op voorhand te laten controleren door een vastgoed advocaat. Sowieso heeft u als koper het recht binnen 3 dagen na ondertekening alsnog de overeenkomt te beëindigen. Het is zinvol om een voorbehoud op te nemen om het contract alsnog te ontbinden na juridisch advies. Dus een voorbehoud van onvoorwaardelijk positief juridisch advies.

Geen ontbinding koopcontract volgens rechter

De stelling van de koper van de vakantiewoning dat de koopovereenkomst volgens artikel 10 van de toepasselijke algemene voorwaarden is ontbonden, omdat verkoper na door de koper schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is gebleven in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst wordt gepasseerd, nu van wanprestatie aan de zijde van Monarch geen sprake is (geweest). Waar de koper van de woning geweigerd heeft zijn (afname- en betalings-)verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, kan hij verkoper niet verwijten dat zij wanpresteert.

Afwikkeling koopovereenkomst vakantiewoning en boetebeding

Bij brief van 11 november 2013 heeft verkoper middels een brief van haar advocaat van de koper gesommeerd schriftelijk te laten weten of hij alsnog wenst mee te werken aan de verdere afwikkeling van de koopovereenkomst tussen partijen op basis van de op 15 en 16 mei 2013 gemaakte afspraken, onder aanzegging dat van de koper van de vakantiewoning de boete van 3 ‰ van de koopsom per dag, derhalve € 495,– per dag is verschuldigd indien hij geen gevolg geeft aan deze sommatie.

Contractuele boete in koopcontract in strijd met redelijkheid en billijkheid

In het onderhavige geval moet geoordeeld worden dat het beroep door verkoper op de contractuele boete naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daartoe is het volgende redengevend. De onderhavige zaak kenmerkt zich door de onduidelijkheden die door toedoen van verkoper bij de koper van de vakantiewoning is ontstaan over de inhoud van de overeenkomst. Langdurig onderhandelen en uitwisselen concepten van de exploitatieovereenkomst staan in de weg aan het opeisen van een contractuele boete. De rechter overweegt dat de sommatie van de exploitant uitblinkt in vaagheid en onvolledigheid (de op 29 april 2013 gemaakte afspraken worden niet genoemd en er wordt alleen gesproken over afwikkeling van de koopovereenkomst) en de koper van de vakantiewoning nog steeds geen (concept)koopovereenkomst ten aanzien van de kavel en geen (concept)beheer- en exploitatieovereenkomst had ontvangen waarin de gemaakte afspraken correct in waren opgenomen, kan de koper niet verweten worden dat hij aan die sommatie geen gevolg heeft gegeven.

Uitspraak Rechtbank Gelderland, 23-07-2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:4474