15 september 2013

Weigeren passende arbeid door arbeidsongeschikte werknemer

Categorie: Bestuursrecht

Weigeren passende arbeid door arbeidsongeschikte werknemer en loonsanctie

Recentelijk heeft de kantonrechter Amsterdam zich uitgelaten over de re-integratieverplichtingen van een werknemer. Wat was er aan de hand? De werknemer weigert passende arbeid, terwijl de bedrijfsarts geleidelijke werkhervatting had geadviseerd. Hierop hebben partijen afgesproken dat de werknemer twee uur per dag werkzaamheden in het kader van re-integratie zou verrichten. Werknemer weigerde echter het werk te hervatten en is niet verschenen op de afspraak van de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts oordeelt ook nog op een later moment dat er geen aanleiding is geweest het eerdere advies, waarin werknemer tot geleidelijke werkhervatting in staat werd geacht, te herzien. De psycholoog van werknemer heeft aangegeven dat terugkeer in het arbeidsproces niet raadzaam is. De werknemer is blijven weigeren het gesprek tot re-integratie aan te gaan. Dit maakt dat werkgever op enig moment het salaris heeft stopgezet. De werknemer maakt een procedure aanhangig en vordert het achterstallige salaris en loondoorbetaling.

De kantonrechter is van mening dat werknemer geen deskundigenverklaring ex artikel 7:629a lid 1 BW heeft overgelegd of op andere wijze heeft aangetoond dat hij niet in staat is de bedongen of andere passende arbeid te verrichten, dan wel daarover gesprekken te voeren en de re-integratieverplichtingen na te komen. De werknemer had daarvoor voldoende tijd, aangezien de werkgever al enige tijd aangekondigd had de toepassing van de sanctie tot stopzetting bij continuering van het gedrag door te voeren. Het advies van de psycholoog is onvoldoende om de loonvordering toe te wijzen. Dit is immers geen arbeidsdeskundige. De omstandigheid dat de werknemer in staat werd geacht om twee uur per dag te re-integreren en daarna uit te breiden, maakt dat het gehele salaris stopgezet mocht worden.

Advies over arbeidongeschiktheid, passende arbeid en inhouden loon

Heeft u vragen over ten aanzien van arbeidsongeschiktheid en hoe daarmee om te gaan. Is er als werkgever de mogelijkheid het salaris op te schorten danwel andere arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen? Moet er een deskundigenoordeel aangevraagd worden in een bepaalde situatie? Voor deze en al uw overige arbeidsrechtelijke vragen kunt u contact opnemen met mr. Rachelle Mourist, advocaat arbeidsrecht: