16 april 2016

Teruggave in beslag genomen voorwerpen

Categorie: Beslagrecht

Voor een ontnemingsvordering kan het openbaar ministerie beslag leggen. Maar ook strafrechtelijk beslag op goederen verkregen uit misdrijf is mogelijk. De voorzieningenrechter kan over strafrechtelijk beslag in kort geding oordelen tenzij een andere rechtsgang openstaat of heeft gestaan die voldoende rechtsbescherming biedt. Dat is doorgaan de klachtprocedure van art. 552a Wetboek van Strafvordering. Als dat het geval is, is voor de beoordeling voor opheffing van het strafrechtelijk beslag door de voorzieningenrechter in beginsel geen plaats. Een advocaat kan in de klachtprocedure of in kort geding teruggave van door het OM in beslag genomen voorwerpen vorderen

Opheffing beslag OM in beslag genomen voorwerpen

De voorzieningenrechter kan over ontnemingsbeslag in kort geding oordelen tenzij een andere rechtsgang openstaat of heeft gestaan die voldoende rechtsbescherming biedt. Dat is doorgaan de klachtprocedure van art. 552a Wetboek van strafvordering. De belanghebbenden kunnen zich schriftelijk beklagen over inbeslagneming, over het gebruik van in beslag genomen voorwerpen, over het uitblijven van een last tot teruggave van hetgeen in beslag is genomen. Het openbaar Ministerie kan beslag leggen als er verdenkingen zijn. Bijvoorbeeld als er een ontnemingsvordering ingesteld wordt door het Openbaar Ministerie. Dat beslag mag niet onevenredig zijn en schade berokkend aan de verdachte of anderen. Een advocaat kan beoordelen of voor een beslag door het Openbaar Ministerie voldoende grond is.

Opheffing strafrechtelijk beslag Openbaar Ministerie

De kort geding rechter is bevoegd kennis te nemen van een vordering tot opheffing van het justitieel beslag, als hieraan ten grondslag wordt gelegd dat de Staat onrechtmatig jegens cliënte handelt. Cliënte is ontvankelijk in haar klacht als zij kan motiveren dat er geen andere rechtsgangen openstaan die voldoende rechtsbescherming bieden. Let hierbij met name op de beklaagprocedure uit artikel 552a Sv. Gemotiveerd moet worden dat er via deze procedure geen tijdige voorziening te verkrijgen is.

Toetsing rechter beslag OM

In kort geding zal met de nodige terughoudend getoetst worden en zal rekening gehouden worden met het doel van het strafrechtelijk beslag. Daarom zal ook uiteengezet moeten worden dat de waarheidsvinding in de strafrechtelijke procedure met het opheffen van het beslag niet wordt geschaad en/of dat er hoogstwaarschijnlijk geen betalingsverplichtingen (boetes) aan cliënte zullen worden opgelegd (althans, niet ter hoogte van het gelegde beslag). De voorzieningenrecht mag niet vooruitlopen op de rechtmatigheid van het strafrechtelijk beslag.

Verzoek advocaat teruggave van in beslag genomen voorwerpen

In een klaagschrift of het verzoek van de advocaat wordt zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming van de voorwerpen of de kennisneming of ontoegankelijk making van de gegevens ingediend ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd of het laatst werd vervolgd. De advocaat kan zich beklagen over inbeslagneming, over het gebruik van in beslag genomen voorwerpen, over het uitblijven van een last tot teruggave, over de vordering van gegevens, over de vordering medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van gegevens, etc. Het klaagschrift of het verzoek tot teruggave of opheffing van het strafrechtelijk beslag is niet ontvankelijk indien het is ingediend op een tijdstip waarop drie maanden zijn verstreken nadat de vervolgde zaak tot een einde is gekomen.