WAV-boete inspectie SZW

De Inspectie SZW legt regelmatig een bestuurlijke boete op, op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Een WAV-boete of de hoogte van de WAV-boete kan door een advocaat bestuursrecht aangevochten worden. Het aantal WAV boetes van de handhaving van de arbeidsinspectie is de afgelopen jaren flink toegenomen. De hoogte van de WAV boetes verschillen, maar kan al gauw in de duizenden euro’s lopen, zelfs enkele tonnen.

WAV-boete inspectie SZW

Bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen is de standaard bestuurlijke boete voor een bedrijf EUR 8.000,- en voor een eenmanszaak of particulier is het boetebedrag EUR 4.000,-. Daarnaast kan de boete verhoogd worden, indien de vreemdeling geen geldige verblijfsvergunning heeft en toch te werk is gesteld. Indien de Inspectie SZW vaststelt dat geen sprake is van een geldig identiteitsdocument, of dat dit niet is bewaard, kan dat ook tot een hogere boete leiden. Er dient bij het bepalen van de hoogte van de WAV-boete wel sprake te zijn van evenredigheid tussen het doel van de boete en de ernst van de overtreding van de werkgever.

Regels werkvergunning voor werkgever

Uitgangspunt van de Wet Arbeid Vreemdelingen is dat de werkgever een buitenlandse werknemer niet zonder een tewerkstellingsvergunning (twv) aan het werk mag hebben. Dat geldt niet voor EU-burgers. Voor EU-werknemers geldt dat de werkgever een kopie van hun identiteitsbewijs dient te bewaren. Of de identiteit van de vreemdeling door de werkgever is vastgesteld aan de hand van zijn identiteitsdocument en een volledig afschrift daarvan in de administratie is opgenomen. De regelgeving is soms lastig; vraag bij inspectie door de toezichthouder advies van een advocaat.

Boeterapport WAV-overtreding inspectie SZW

Naar aanleiding van een controle door de inspecteurs zal de Inspectie SZW een boeterapport opmaken. In dit boeterapport wordt verslag gedaan van de controle door de inspectie, hun bevindingen en wordt verslaglegging gedaan van bijvoorbeeld gesprekken met werkgevers en andere betrokkenen. Dit boeterapport van de Inspectie SZW wordt doorgaans ten grondslag gelegd aan een voornemen voor de WAV boete. Het is dus belangrijk voor een werkgever om het boeterapport zeer goed te controleren op onjuistheden.

Bestuurlijke boete Ministerie SZW

Een boete van de inspectie SZW wordt niet zo maar opgelegd. Deze wordt eerst aangekondigd door middel van het voornemen boete SZW. In dit voornemen tot het opleggen van een WAV boete wordt doorgaans een termijn gegund van 15 dagen. Een advocaat kan ook uitstel vragen voor het indienen van de zienswijze tegen het boete voornemen, indien meer tijd nodig is. Het is belangrijk om in de zienswijze gedetailleerd te reageren op het voornemen van SZW om een boete op te leggen. Vaak wordt de zienswijze door SZW ter zijde geschoven en wordt toch een boete opgelegd.

Bezwaar maken tegen WAV-boete

In het geval de boete door de inspectie SZW wordt opgelegd, dan is het van belang dat de werkgever bezwaar aantekent en vraagt om opschorting van de boete gedurende de procedure. Vaak is procederen tegen het Ministerie SZW nodig om de WAV boete te vernietigen en/of te matigen. Voor de WAV-boete gelden beleidsregels zoals de Beleidsregel Boeteoplegging 2016. Ook kan om matiging van de WAV-boete gevraagd worden indien dat specifiek redenen voor zijn.

Procedure bezwaar WAV-boete

De procedure tegen een boete van de inspectie SZW verloopt als volgt. Eerst zal op basis van een bezwaarschrift het Ministerie een beslissing op bezwaar nemen. Indien de beslissing op bezwaar negatief is, dan kan de werkgever beroep aantekenen bij de rechtbank, afdeling Bestuursrecht. Gedurende deze procedure is het zaak dat de WAV boete geschorst is. Indien het Ministerie SZW daar niet aan meewerkt, dan kan een voorlopige voorziening gevraagd worden, waarbij de voorzieningenrechter de WAV boete schorst voor de duur van de procedure. De rechtbank kan in de beroepsprocedure de WAV boete vernietigen of matigen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan hoger beroep aangetekend worden bij de Raad van State tegen de WAV boete. Ook de Raad van State heeft regelmatig een WAV boete (een boete van de inspectie SZW) vernietigd of gematigd. Het is zonder meer zinvol om te procederen tegen een WAV boete.

Vragen?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij alle vragen op het gebied van bestuursrecht? Neem dan gerust hier contact op met het bestuursrecht team van Blenheim.

Leg ons uw juridische uitdaging voor en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Laat uw mail of telefoonnummer achter en een van onze specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.