23 april 2014

Als afnemer failliet is, kan je gebruik maken van recht van reclame

Categorie: Faillissementsrecht

Het recht van reclame is, kort gezegd, te beschouwen als een van rechtswege in iedere koopovereenkomst opgenomen voorwaarde, dat slechts wordt geleverd onder de ontbindende voorwaarde van tijdige betaling. Dit betekent voor u dat, indien u een zaak heeft afgeleverd en koper heeft de prijs nog niet betaald, dat u de geleverde zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring kunt terugvorderen. Deze bevoegdheid geldt ook in het geval dat de koper failliet is verklaard.

Vervaltermijn inroepen recht van reclame

De bevoegdheid het recht van reclame in te roepen vervalt, wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, als zestig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de zaak onder de koper is opgeslagen.

Goederen moeten  in dezelfde staat verkeren

Om gebruik te kunnen maken van het recht van reclame mogen de geleverde goederen niet zijn gebruikt om daarmee een andere zaak te creëren, de zaak moet zich dan ook nog in dezelfde staat bevinden als waarin deze werd geleverd.

Curator kan alsnog betalen

De curator heeft op grond van de Wet echter wel nog de mogelijkheid om de werking aan het door u ingeroepen recht van reclame te ontnemen door, binnen een door de verkoper gestelde termijn, alsnog de koopprijs te betalen of daarvoor zekerheid te stellen. De door verkoper te stellen termijn dient overigens wel een redelijke termijn te zijn.

Controleer geregeld de financiële situatie bij uw afnemers

In verband met de korte termijnen bij het rechtsgeldig inroepen van uw recht van reclame, is het van groot belang dat u tijdig signaleert wanneer uw afnemers langere tijd in gebreke blijven bij het betalen van de koopsom. Dit kan duiden op mogelijke financiële problemen. In dat geval is het goed om te weten dat u, met inachtneming van de in dit artikel genoemde termijnen, de door u geleverde goederen kunt terugvorderen, ook in geval van een faillissement van uw afnemer.

Naast het recht van reclame zijn er tevens nog andere mogelijkheden voor u als leverancier, in het geval uw afnemer failleert. Denk daarbij aan het eigendomsvoorbehoud of het indienen ter verificatie en het terugvorderen van de BTW.

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn of wenst u meer informatie over de mogelijkheden die u heeft bij slecht betalende afnemers, kunt u te allen tijde voor een vrijblijvend eerste gesprek contact opnemen met Blenheim