17 juli 2013

Geldvordering in kort geding

Categorie: Geldvordering, Kort geding, Procesrecht

Het leveren van goederen en diensten gebeurt in deze tijd voornamelijk op krediet: koop nu, betaal later. De opvatting of betaald moet worden, en wanneer, loopt van debiteur tot debiteur uiteen. Betaalt de debiteur niet, niet op tijd of moeizaam, dan heeft u als ondernemer een incassoprobleem. Gevolg kan zijn dat de ondernemer zelf in betalingsproblemen raakt. Sterker nog, het zal niet de eerste keer zijn dat de continuïteit van de onderneming door wanbetalingen van haar debiteuren in gevaar komt. Zie ook: second opinion advocaat

Geldvordering in kort geding: vereisten voor toewijzing

De Voorzieningenrechter zal puntsgewijs de volgende stappen nagaan, alvorens hij de geldvordering in kort geding zal toewijzen:

  1. Bij de beoordeling van de verschuldigdheid van de vordering zal de voorzieningenrechter aan de hand van de omstandigheden van het geval een voorlopig oordeel moeten geven over de waarschijnlijkheid van eisers interpretatie van de feiten. Bij twijfel omtrent de feiten zal de rechter de geldvordering afwijzen. Het feit dat in een bodemprocedure van bepaalde stellingen nog bewijs moeten worden geleverd door de partij op wie de bewijslast rust, is voor de rechter onvoldoende grond om uit te gaan van de onjuistheid van die stellingen.
  2. Bij de beoordeling of uit hoofde van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening nodig is, zal de voorzieningenrechter zich van geval tot geval moeten afvragen of de afloop van een bodemprocedure kan worden afgewacht.
  3. De belangen die bij een geldvordering in kort geding tegenover elkaar staan, zijn enerzijds het gestelde spoedeisend belang van de eiser en anderzijds het belang van de gedaagde dat niet een bedrag wordt betaald dat achteraf niet verschuldigd blijkt te zijn en dan niet meer teruggegeven kan worden. Het spoedeisend belang van een eiser kan twee redenen hebben. Enerzijds kan het belang erin gelegen zijn dat zekerheid van betaling wordt verkregen doordat het geld wordt onttrokken aan de beschikkingsmacht van de gedaagde. Anderzijds kan het belang erin gelegen zijn dat de eisende partij het geld zelf nodig heeft om bijvoorbeeld daarmee haar eigen schuldeisers te kunnen voldoen. In dit geval is de afweging van het spoedeisend belang tegenover het restitutierisico lastig: hoe harder de eisende partij het geld nodig heeft, des te groter het restitutierisico juist kan zijn. Dat betekent dat naarmate de vordering aannemelijker is, de kans geringer is dat ooit tot restitutie zal moeten worden overgegaan.

Geldvordering in kort geding: conclusie

Wanneer er een spoedeisend belang is de geldvordering in kort geding te incasseren, voorzienbaar is dat de vordering in een bodemprocedure stand zal houden (zoals bijvoorbeeld onbetaalde en onbetwiste facturen, opeisen van (onbetwiste) leningen etc.) en er geen restitutierisico is, dan zal de Voorzieningenrechter de geldvordering in kort geding toewijzen.

Advocaat voor geldvordering in kort geding

Blenheim Advocaten beschikt over zeer ervaren advocaten op het gebied van incasso van geldvorderingen in kort geding. Advocaat vennootschapsrecht  kan u adviseren over de incasso van een geldvordering in kort geding. Hij heeft al veel ondernemers succesvol bijgestaan bij het incasseren van een geldvordering in kort geding.