30 mei 2023

Gronden voor het intrekken van een milieuvergunning

Categorie: Bestuursdwang, Vergunningen

Het intrekken van een omgevingsvergunning voor milieu is een zware maatregel die alleen genomen wordt als er geen andere oplossing mogelijk is. Indien en minder zware sanctie mogelijk is dan dient de vergunningsinstantie daar eerst voor te kiezen. In deze blog bespreek ik enkele van de meest voorkomende gronden waarom een omgevingsvergunning voor milieu kan worden ingetrokken.

De 4 meest voorkomende intrekkingsgronden van een milieuvergunning

  1. Ten eerste kan een vergunning worden ingetrokken als deze onjuist of incompleet is verleend. Dit kan onder andere gebeuren als de vergunninghouder niet aan alle verplichtingen voldoet die gesteld zijn in de vergunning, of als er fouten zijn gemaakt bij het verlenen van de vergunning.
  2. Ten tweede kan een vergunning worden ingetrokken als de vergunninghouder de voorwaarden van de vergunning niet naleeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de vergunninghouder niet aan de gestelde emissie-eisen voldoet of als er milieuregels worden geschonden.
  3. Ten derde kan een vergunning worden ingetrokken als er nieuwe wetenschappelijke inzichten of aangepaste omstandigheden zijn waardoor de vergunning niet langer gepast is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er nieuwe informatie verkrijgbaar is over de gevolgen van de handelingen van de vergunninghouder voor de gezondheid of het milieu.
  4. Ten vierde kan een vergunning worden ingetrokken als sprake is van ontoelaatbare schadelijke gevolgen voor het milieu.

Verzoek om intrekking voor vergunning door belanghebbenden

Het intrekken van een omgevingsvergunning is een ernstige maatregel en wordt alleen genomen als er geen andere oplossing mogelijk is. Als de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorwaarden van de vergunning of schendingen van milieuregels vastgesteld worden, dan zal de vergunning worden ingetrokken. Het kan ook zo zijn er gegronde bezwaren tegen de vergunning zijn ingediend door belanghebbende(n) en deze om handhaving hebben verzocht. De vergunningsinstantie dient dan binnen 8 weken te beslissen op dit handhavingsverzoek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er grote bezorgdheid bestaat over de gevolgen van de activiteiten van de vergunninghouder voor de omgeving en gezondheid van omwonenden of als er aantoonbare schade is aangericht door de activiteiten van de vergunninghouder. Dat kan ook door een calamiteit komen. Het is daarom belangrijk dat vergunninghouders zorgvuldig omgaan met hun vergunning en zich aan de voorwaarden houden. Daarmee voorkomt de vergunninghouder hopelijk dat de vergunning wordt ingetrokken en dat de activiteiten van de vergunninghouder gestaakt moeten worden

4 acties van de vergunninghouder tegen intrekking vergunning

Als een omgevingsvergunning voor milieu wordt ingetrokken, is er een aantal dingen die de vergunninghouder kan doen. Hieronder noem ik de meest voor de hand liggende mogelijkheden:

  • Bezwaar maken tegen het besluit tot intrekking van de vergunning. De vergunninghouder kan bezwaar maken tegen de intrekking van de vergunning bij de vergunningverlener, bijvoorbeeld de gemeente, provincie of omgevingsdienst. Hierbij moet de vergunninghouder verklaren waarom hij of zij het niet eens is met de intrekking van de vergunning.
  • Beroep aantekenen bij de rechter als het bezwaar wordt afgewezen. Als het bezwaar niet tot een oplossing leidt, kan de vergunninghouder beroep aantekenen bij de rechter tegen de beslissing op bezwaar. Daarbij moet de vergunninghouder aangeven waarom hij of zij vindt dat de intrekking van de vergunning onterecht of onrechtmatig is.
  • Oplossen van de overtredingen of naleving van de voorwaarden en verzoeken om ongedaanmaking van de intrekking. Als de vergunning is ingetrokken omdat de vergunninghouder overtredingen heeft begaan of de eisen van de vergunning niet naleefde, dan kan de vergunninghouder proberen om de overtredingen op te lossen of zich (alsnog) aan de voorwaarden te houden. Daarmee zou de vergunninghouder in voorkomende gevallen weer in aanmerking komen voor een nieuwe vergunning.
  • Voorstellen van alternatieven voor de intrekking; ga in gesprek met de vergunningsinstantie. Kom met reductievoorstel. Als de vergunning is ingetrokken omwille van veranderde omstandigheden of nieuwe wetenschappelijke inzichten, kan de vergunninghouder proberen andere opties voor te stellen. Hiermee kan de vergunninghouder trachten weer in aanmerking te komen voor een nieuwe vergunning.

Het team bestuursrecht van Blenheim heeft veel ervaring met vergunningen. Zij helpen u graag met een vergunningskwestie.