29 oktober 2021

Procedure om fout in Kadaster te herstellen

Categorie: Bestuursrecht

Een fout in het Kadaster komt helaas voor. Er is een speciale procedure die gevolgd kan worden om een fout in de kadastrale gegevens te herstellen. Doorgaans gaat het om een onjuiste erfgrens of de omvang van een perceel.

Fout in gegevens Kadaster

Een fout in het Kadaster kan vele oorzaken hebben. Er kan een fout in een akte of de tekening bij de akte zijn gemaakt. Een bij de inmeting (veldwerk) door de landmeter van het Kadaster kan iets fout zijn gegaan. Na een “aanwijs” die heeft plaatsgevonden wordt de situatie niet juist weergeven op de kadastrale kaart. Daar ging die zaak over die ik hieronder nog bespreek als voorbeeld. De oorzaak van een foute inschrijving doet er eigenlijk niet toe. Toch is de procedure die gevolgd moet worden om de fout te corrigeren gekoppeld aan een “misslag” van (een ambtenaar) van het Kadaster. Maar feitelijk zou iedere fout in kadastrale gegevens gecorrigeerd moeten worden, ongeacht of deze als een misslag gekwalificeerd kan worden. U kunt dus altijd een verzoek tot herstel doen als u meent dat er een fout in het Kadaster staat.

Procedure om fout in kadastrale gegevens te herstellen

Een fout in het Kadaster kan gemeld worden via een formulier. Het melden van de fout aan het Kadaster is echter geen officieel verzoek tot herstel van de fout. Vraag dus altijd gemotiveerd om herstel van de fout in de kadastrale gegevens.

Een belanghebbende kan o.g.v. art. 7t lid 1 Kadasterwet, indien twijfel heeft omtrent de juistheid van een in de basisregistratie kadaster opgenomen gegeven dat krachtens deze wet als authentiek is aangemerkt, onder opgaaf van redenen aan de Dienst een verzoek tot herstel van dat gegeven in de basisregistratie kadaster doen. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 7t van de Kadasterwet de kan worden afgeleid dat met deze bepaling is beoogd een regeling te bieden voor het ambtshalve of op verzoek herstellen van fouten of misslagen. Het verzoek om herstel moet gemotiveerd zij; een vastgoed advocaat kan daarbij assisteren.

Kadastrale grens perceel en juridisch grens

Er moet onderscheid gemaakt  worden tussen de juridische en de kadastrale grens. De juridische grens is de grens zoals die tussen partijen is overeengekomen. Daarvoor is bepalend de akte van levering en hetgeen  partijen daarin bedoeld hebben. De kadastrale grens is de grens zoals die door de landmeter van het Kadaster wordt vastgelegd. Het is de bedoeling dat de kadastrale grens exact overeenstemt met de juridische grens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat achteraf blijkt dat partijen een kadastrale grens hebben aangewezen die niet overeenstemt met de juridische grens. In die gevallen gaat de partijbedoeling zoals deze blijkt uit de akte van levering (juridische grens) boven de grens die partijen aan de landmeter van het Kadaster hebben aangewezen (kadastrale grens).

Bezwaar en beroep tegen besluit van het Kadaster

Indien het Kadaster per kennisgeving laat eten dat de fout is hersteld dan is de kwestie daarmee geregeld. De aanpassing in het Kadaster kunt u controleren. Als het Kadaster de fout niet corrigeert dan kan tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar aangetekend worden. De bezwaarprocedure is een bestuursrechtelijk procedure. Omdat er diverse juridisch aspecten kunne spelen kan het raadzaam zijn een advocaat in te schakelen om het bezwaar in te dien. Indien het bezwaar wordt afgewezen dan kan binnen 6 weken beroep aangetekend worden bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht.

Voorbeeld van procedure tot correctie van fout in Kadaster

In deze zaak meent de betrokkene dat de landmeter de percelen uitgemeten en daarvan een veldwerk heeft gemaakt een fout heeft gemaakt. Er zou sprake zijn van een uitmetingsfout tussen twee percelen. De rechtbank heeft het beroep tegen de afwijzing van de correctie afgewezen. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, moet beoordelen of de landmeter van het Kadaster een misslag heeft begaan bij de meting van de grens overeenkomstig de aanwijs van de toenmalig eigenaar. In het relaas van bevindingen van 14 juni 2005 is de aangewezen grens omschreven als “kant hek gevel, muur en schutting”. Daaruit blijkt evenwel niet wat hier met “muur” is bedoeld, constateert de rechter.

Gelet op de kennelijke bedoeling van de toenmalig eigenaar bij de verkoop van een perceel met daarop een garage met vier muren, is de Raad van State anders dan de rechtbank van oordeel dat de landmeter in 2005 de aanwijs van de toenmalig eigenaar onjuist heeft opgevolgd en dat dus sprake is van een misslag in die zin dat op het veldwerk de perceelgrens ten onrechte aan de binnenzijde in plaats van aan de buitenzijde van de bewuste muur is ingetekend. De rechtbank heeft daarom ten onrechte grond gezien voor het oordeel dat de bewaarder het verzoek om herstel als bedoeld in artikel 7t van de Kadasterwet terecht heeft afgewezen. Het hoger beroep is daarom gegrond en het Kadaster moet de fout herstellen.

Ons team Vastgoed en Overheid adviseert u graag over de herstelprocedure bij het Kadaster