19 mei 2017

Werk stilleggen SZW

Categorie: Bestuursrecht

Het werk stilleggen kan gebeuren bij ernstig gevaar of gevaar gezondheid van werknemers. De Inspectie SZW kan het werk dan voor bepaalde tijd stilleggen. De arbeidsinspectie bevestigt altijd schriftelijk welk (handhavings)middel is ingezet, welke maatregelen moeten worden genomen en binnen welke termijn de overtreding(en) moet(en) zijn opgeheven. Stillegging van het werk is een zware sanctie. Een advocaat bestuursrecht kan eventueel opheffing van de sanctie vorderen. Bij de bestuursrechter kan een voorlopige voorziening gevorderd worden ter opheffing van stillegging van het werk. De inspecteur SZW kan het gehele werk stilleggen bij een overtreding. Stillegging werk kan ook een onderdeel van het werk of bepaalde werkzaamheden betreffen. Stilleggen zal alleen gebeuren als sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. De arbeidsinspectie SWZ zal dan een boeterapport opstellen. Dat zal de werkgever na ontvangst goed moeten controleren.

Voorbeelden stilleggen werk door inspectie SZW

Bij ernstig gevaar binnen een onderneming zoals:

 • elektrocutiegevaar, valgevaar of knelgevaar;
 • overtreding van het verbod op kinderarbeid;
 • overtreding van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) of de Aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie (Arie).

  De arbeidsinspectie legt ook het werk stil, als er sprake is van een misdrijf of overtreding van enkele verbodsbepalingen, die uitdrukkelijk in de regelgeving worden genoemd (zie de voorbeelden onder ‘Proces-verbaal’). Als een werkgever een ‘bevel tot stillegging van het werk’ negeert, maakt de inspecteur ‘proces-verbaal van misdrijf’ op. Voor werknemers bestaat naast het recht dat de werkgever de Arbowet en dergelijke moet nakomen, het individuele recht om het werk onder bepaalde omstandigheden stil te leggen.

  Proces-verbaal stillegging werk SZW

  De SZW inspecteur maakt van het stilleggen van het werk proces-verbaal op, als er sprake is van een misdrijf of overtreding van de verbodsbepalingen, die uitdrukkelijk in de regelgeving worden genoemd. De werkgever moet door de inspecteur geïnformeerd worden dat hij niet verplicht is te antwoorden (cautie) anders is het proces verbaal niet geldig. Hij legt dan tevens het werk stil. De werkgever doet en verstandig aan zo spoedig mogelijk een advocaat of arbeidsadviseur in te schakelen om opheffing van de stillegging voor te bereiden.

  Voorbeelden bevel tot stillegging van het werk

  Voorbeelden van het SZW zelf zijn: een werkgever volgt een ‘bevel tot stillegging van het werk’ niet op, of de werkgever stelt zijn werknemers bloot aan acuut gevaarlijke stoffen of aan andere situaties die acuut de gezondheid van werknemers bedreigen, terwijl de werkgever de risico’s van de stoffen behoort te kennen. De werkgever laat werknemers met wettelijk verboden stoffen werken. De werkgever laat kinderen onder de 12 jaar werken. Er bestaat een vermoeden van een ‘strafrechtelijke overtreding’. Omdat het hierbij doorgaans om ernstige situaties gaat, ziet de SZW inspecteur er doorgaans zelf op toe dat een stillegging van het werk bij gevaar pas wordt vrijgegeven als het gevaar en/of de overtreding daadwerkelijk is opgeheven.

  Kort geding tegen stilleggen of sluiting bedrijf

  Indien het stilleggen van het werk of stilleggen van een installatie onterecht of onevenredig is dan kan door een advocaat direct een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bestuursrechter. Het besluit tot werk stillegging heeft direct werking. Als dat direct ernstig nadelig effect heeft voor de werkgever zijn onderneming dan kan een advocaat een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter om schorsing of opheffing van het besluit te vragen. Soms is een voorlopige voorziening het enige rechtsmiddel dat een ondernemer heeft om een rechter de sanctie van de inspectie SZW overheid te laten beoordelen en dat kan bij een besluit tot (tijdelijke) sluiting van een bedrijf of stillegging werk het geval zijn. Lees ook elders op onze website over voorlopige voorziening bestuursrecht of vraag vrijblijvend onze advocaat bestuursrecht om advies.