11 oktober 2012

Bouwbesluit en bouwregels van toepassing op woonschepen of woonarken?

Categorie: Vergunningen

De Raad van State heeft in individuele gevallen uitspraak gedaan dat een woonark of woonboot een bouwwerk is in de zin van de Woningwet. De Raad van State hanteert daarbij de definitie bouwwerk in een model bouwverordening:

“Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct, hetzij indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.”

Vergunning voor verbouwing woonark of woonboot

Als er sprake is van “solide verankering”, waarbij het bouwsel alleen verticaal kan bewegen, maar horizontaal gefixeerd is, en het bouwsel “bedoeld is om (blijvend) ter plaatse te functioneren”, dan valt het object volgens de Raad van State onder de definitie van bouwwerk. Dat betekent dan weer dat bij (ver)bouw een omgevingsvergunning ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) aangevraagd moet worden. Lees ook: geluidsoverlast ligplaats woonboot.

Uitspraak over woonboot Amsterdam bevestigt dat omgevingsvergunning nodig kan zijn

De omstandigheid dat een woonboot een roerende zaak in de zin van de wet, niet bepalend voor de vraag of en woonboot moet worden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Voorts is de enkele omstandigheid dat in de toelichting bij het Bouwbesluit wordt opgemerkt dat een woonboot geen bouwwerk in de zin van de Woningwet is, niet beslissend voor het oordeel over de vraag of een woonboot of woonark al dan niet een bouwwerk is, nu deze opmerking niet in de tekst van het Bouwbesluit is neergelegd, maar slechts in de toelichting is opgenomen, terwijl ook de Wabo geen bepaling bevat die een woonboot als uitzondert van het toepassingsbereik ervan, ook niet in verbinding met het Bouwbesluit. Lees Raad van State, 16 april 2014, 201306684/1/A1).

Zie ook: Bouwbesluit 2012