Eigendomsvoorbehoud

Koper en verkoper kunnen met elkaar afspreken dat de eigendom van het gekochte pas op de koper overgaat op het moment dat de volledige koopprijs is voldaan. Tot die tijd blijft de verkoper de eigenaar van alle uitgeleverde meubelen, ook als er bijvoorbeeld al een aanbetaling van 50 procent is gedaan. Een dergelijke afspraak (beding) noemen we een eigendomsvoorbehoud.
Het is goed mogelijk om die in de algemene voorwaarden op te nemen. Gebruikt u die niet, dan kunt u het natuurlijk ook in de koopovereenkomst zelf opnemen.

Als gevolg van een faillissement ontstaat er automatisch (“van rechtswege”) een beslag op het gehele vermogen van de gefailleerde. Maar een eigendomsvoorbehoud blijft ook na het faillissement van de koper gelden. Met andere woorden; het faillissementsbeslag raakt meubelen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, niet.

Het is erg belangrijk dat zo’n afspraak zorgvuldig wordt geformuleerd.
Verder dient u er voor te zorgen dat er geen discussie kan ontstaan over de vraag of zo’n afspraak daadwerkelijk is overeengekomen. Als het alleen op de factuur staat vermeld, dan is dat vaak te laat.
Een factuur wordt immers pas na het sluiten van de overeenkomst verstuurd. Als het beding in de offerte is opgenomen, laat de klant dan onderaan tekenen voor akkoord. Gebruikt u algemene voorwaarden, zie er dan op toe dat de koper die voorwaarden aantoonbaar aanvaardt.
Er dient in de offerte reeds naar te verwezen te worden en de algemene voorwaarden dienen ook daadwerkelijk aan de koper ter hand te worden gesteld.

LAW - associated firm

Blenheim is lid van Lawyers Associated Worldwide.

lees meer

Contactformulier

Movie

Contactformulier