8 november 2021

Alles wat je moet weten van het Erru-register

Categorie: Bestuursrecht

Het wegtransport krijgt te maken met het Erru-register. Dat is een Europees register waarin per 1 april 2021 iedere overtreding van een vervoerder maar ook schorsing van een vergunning wordt geregistreerd met strafpunten. Als de grenswaarde is bereikt wordt kan Niwo verlies van betrouwbaarheid van het transportbedrijf vaststellen en dat kan tot intrekking van de vergunning voor wegtransport leiden.

Hoe werkt het Erru-register met strafpunten?

In het Europese Erru-register wordt iedere overtreding van een wegtransporteur waarvoor een sanctie is opgelegd opgenomen. Dus ook overtreding bij wegtransport elders in Europa. En daar worden strafpunten aan gekoppeld. Een veroordeling of sanctie (bijv. een boete) voor een wegtransporteur of vervoersmanager komt voor strafpunten in aanmerking indien deze niet ouder is dan twee jaar vanaf de datum dat de desbetreffende veroordeling of sanctie onherroepelijk is geworden. Veroordelingen en sancties, die vóór 1 april 2021 onherroepelijk zijn geworden, worden niet in aanmerking genomen. Het aantal toe te rekenen strafpunten per overtreding is vastgesteld in de bijlage bij de Beleidsregel.

Strafpunten worden aan de vervoerder en de vervoersmanager toegerekend, tenzij in het betrouwbaarheidsonderzoek van de ILT kan worden aangetoond dat de vervoerder of de vervoersmanager niet verwijtbaar is. De door de ILT aan een vervoerder of vervoersmanager toegerekende strafpunten worden bij elkaar opgeteld (art. 3 en 4 Beleidsregel). ILT stuurt de vervoerder of de vervoersmanager een schriftelijke kennisgeving bij elke eerste registratie van strafpunten en nadat ten minste 50% van de grenswaarde van het aantal strafpunten is overschreden. Tegen een kennisgeving van registratie en  waarschuwing van ILT kan ook bezwaar gemaakt worden als de betrokkene het daar niet mee eens is. Die kennisgeving en waarschuwing is immers een opstap naar een mogelijke volgende maatregel die ingrijpend kan zijn voor het transportbedrijf.

Strafpunten voor overtredingen wegtransportbedrijf

Na drie zware overtredingen van een transportbedrijf kan de vergunning ingetrokken worden. Strafpunten kunnen toegekend worden voor de volgende overtredingen:

 • indien de transporteur de CAO heeft overtreden;
 • indien vrachtwagens overbeladen zijn;
 • indien APK-keuringen vrachtwagens niet uitgevoerd worden;
 • indien sprake is van overtreding van de Rijtijdenwet.

Voor kleinere transportondernemingen zal de grenswaarde sneller bereikt zijn. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, wordt een aantal strafpunten toegekend. Er zijn 3 categorieën overtredingen die, afhankelijk van de ernst 1 tot 9 strafpunten opleveren:

 • Meest ernstige overtredingen (MSI) – 9 punten.
 • Heel ernstige overtredingen (VSI) – 3 punten.
 • Ernstige overtredingen (SI) – 1 punt.

Ieder strafpunt verjaart na drie jaar. Het transportbedrijf kan de status van het aantal punten inzien via het portal van NWO.

Hoe wordt de grenswaarde van transportbedrijf vastgesteld?

Indien een maximum aantal strafpunten (de grenswaarde) in het Erru-register is bereikt dan kan er een verstrekkende sanctie volgen: schorsing of intrekking van de vergunning van het transportbedrijf. De grenswaarde van het aantal strafpunten is gerelateerd aan de omvang van de bedrijfsactiviteiten van het transportbedrijf op basis van het aantal gewaarmerkte afschriften waar de vervoerder of vervoersmanager over beschikt (art. 4 lid 2 Beleidsregel). Indien een vervoersmanager de verantwoordelijkheid draagt voor het wagenpark van meerdere vervoerders, dan is de cumulatie van de verschillende wagenparken bepalend voor de voor de vervoersmanager geldende grenswaarde (art. 4 lid 4 Beleidsregel).  Iedere transporteur dient zelf te controleren of de grenswaarde die voor zijn bedrijf is vastgesteld wel klopt. Overschrijding van de grenswaarde van het aantal strafpunten kan leiden tot het verlies van betrouwbaarheid. Dat triggert een advies van inspectie ILT dat gestuurd wordt aan vergunningsinstantie Niwo over een sanctie.

Wat is de procedure als de grenswaarde aan strafpunten in het Erru-register is bereikt?

NIWO wordt na het bereiken van de grenswaarde in kennis gesteld van het adviesrapport van ILT. NIWO moet controleren of het onderzoek van ILT zorgvuldig is uitgevoerd. NIWO zal in beginsel een besluit nemen conform de conclusie van het adviesrapport, tenzij er bijvoorbeeld nieuwe feiten en omstandigheden zijn die tot een ander oordeel zouden moeten leiden. Niwo moet het voornemen tot een sanctie aan de vervoerder of vervoersmanager mededelen. De vervoerder of vervoermanager kan binnen zes weken een zienswijze naar voren kan worden gebracht. Het is altijd belangrijk dat een goede zienswijze wordt ingediend als er reden is het advies van ILT te betwisten! De sanctie van Niwo kan immers zeer ingrijpend zijn voor het transportbedrijf. Lees hier meer over het indienen van een zienswijze. Indien NIWO naar aanleiding van de zienswijze wil afwijken van de conclusie in het adviesrapport, brengt zij de ILT daarvan op de hoogte alvorens een besluit te nemen. Als het transportbedrijf of de vervoersmanager geen feiten of omstandigheden naar voren brengt, zal NIWO een besluit nemen in de lijn de conclusie van het adviesrapport van de ILT.

Wat kan je doen tegen onjuist adviesrapport van ILT?

Het betrokken transportbedrijf of de vervoersmanager moet het adviesrapport van ILT goed bestuderen. Als er fouten in staan, of onjuist aannames, veronderstellingen of conclusies die niet kloppen, dan moet er aan de bel getrokken worden. Gelet op de gevolgen van een schorsing of intrekking van de vergunning is het raadzaam juridisch advies in te winnen. Het team bestuursrecht van Blenheim assisteert transportbedrijven bij het bezwaar maken en desnoods procederen tegen een aanvechtbaar besluit van Niwo of ILT. ILT moet bijvoorbeeld de verwijtbaarheid van de vervoerder onderzoeken (art. 7 Beleidsregel). Een toezichthouder zal vaak ander verwijtbaarheid beoordelen dat mensen in de praktijk. Daar ligt dus een mogelijkheid om inhoudelijk verweer te voeren. Om de verwijtbaarheid vast te stellen moet door ILT  onderzocht worden of:

 1. de handelingen van een derde die ten grondslag liggen aan de overtredingen van wezenlijke invloed zijn geweest;
 2. sprake is van een niet toerekenbaar gebrek aan kennis over de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het begaan van de overtredingen terwijl kennis daarvan de overtredingen zou hebben voorkomen, of
 3. sprake is van een door de vervoerder aan te tonen andere situatie van overmacht waardoor één of meer overtredingen niet aan hem zijn te wijten.

Over het opleggen van een bestuurlijk boete door ILT kan je hier meer lezen.

Indien de vervoerder kan aantonen dat hij  de kans op het begaan van overtredingen duurzaam heeft beperkt dan is het verlies van betrouwbaarheid van de vervoerder een onevenredig strenge sanctie (art. 7 lid 2 Beleidsregel). Dit is een belangrijk taak voor management en organisatie voor het transportbedrijf. Zorg dat er zodanige voorzorgsmaatregelen zijn als training & instructies, protocol en maatregelen zijn dat overtredingen in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden. Dat kan de wegtransporteur aantonen door:
a. het geven van de nodige en kenbare instructies aan de chauffeurs;

 1. het treffen van structurele maatregelen in de bedrijfsvoering gericht op het bevorderen van de naleving van de regelgeving die ten grondslag lag aan de strafpunten;
 2. het aan de chauffeur verstrekken van de nodige middelen voor de naleving van de onder b bedoelde regelgeving; en
 3. het houden van in redelijkheid te vorderen toezicht ter zake van de onderdelen a tot en met c.

Schorsing transportvergunning door Niwo

Overschrijding van de grenswaarde van het aantal strafpunten kan leiden tot het verlies van betrouwbaarheid. Bij het verlies van betrouwbaarheid kan de NIWO de communautaire vergunning schorsen of intrekken (art. 11 lid 1 Beleidsregel). NIWO schorst de communautaire vergunning voor ten hoogste zes maanden. Dat besluit is zeer zwaar. Er kan direct bezwaar aangetekend worden en ook een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bestuursrechter. Daar lees je hier meer over. Het besluit over verlies van betrouwbaarheid mag geen onevenredige sanctie zijn indien de vervoerder of de vervoersmanager de grenswaarde van het aantal toegerekende strafpunten heeft overschreden. Verlies van betrouwbaarheid van de vervoersmanager een onevenredig strenge sanctie is indien de vervoersmanager kan aantonen dat:

 1. hij op gezag van de vervoerder of een derde onder druk werd gezet aanwijzingen of instructies te geven, of na te laten, die hebben geleid tot het begaan van de overtredingen; of
 2. hij naar aanleiding van de eerder onherroepelijk geworden overtredingen structurele maatregelen heeft genomen om de naleving van de regelgeving te bevorderen; of
 3. de vervoerder door zijn solistische wijze van optreden en handelen, dat indruist tegen het bestendig bedrijfsbeleid, als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor het begaan of doen begaan van een of meer overtredingen.

Advies ILT over betrouwbaarheid wegtransporteur

ILT kan in haar adviesrapport vaststellen dat het verlies van betrouwbaarheid van de vervoersmanager geen onevenredig strenge sanctie is indien hij door zijn solistische wijze van optreden en handelen, dat indruist tegen het bestendig bedrijfsbeleid, als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor het begaan of doen begaan van de overtredingen (art. 8 lid 2 Beleidsregel). De bekendmaking van de Niwo beschikking over verlies van de betrouwbaarheid van een vervoerder geschiedt in een besluit tot schorsing of intrekking van diens communautaire vergunning ( art. 2.8a Wet wegvervoer goederen) . Evenredigheid speelt bij die beoordeling een belangrijke rol en dat is een rekbaar begrip. Laat het rapport van ILT dus altijd toetsen door een advocaat bestuursrecht of dit door de beugel kan. Bij de evenredigheidstoets die NIWO op basis van het adviesrapport van ILT uitvoert ten aanzien van de evenredigheid van een besluit wordt onderzocht of er feiten en omstandigheden zijn  waaruit volgt dat het verlies van betrouwbaarheid van de vervoerder of vervoersmanager een onevenredig strenge sanctie is.

Ook als overtredingen het gevolg zijn van een solo-actie van een vervoersmanager is een sanctie onevenredig jegens de vervoerder. ILT kan dan vaststellen dat de vervoersmanager als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor het begaan of doen begaan van een of meer overtredingen (art. 7 lid 3 Beleidsregel). De vervoersmanager kan zich daar vanzelfsprekend tegen verweren als deze het er niet mee eens is. Direct bezwaar maken is dan het advies. Toetsing van evenredigheid volgt uit het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 Awb), waar veel rechtspraak over is, en vraagt om scherpe juridische analyse en verweer.

Intrekking vergunning wegtransport door Niwo

Intrekking van een vergunning is de economische doodstraf voor een bedrijf. Dan is het zaak direct juridische actie te nemen. De NIWO trekt de communautaire vergunning in indien niet kan worden volstaan met een schorsing van de communautaire vergunning (art. 11 lid 3 Beleidsregel). Dat zal in ieder geval gebeuren indien de vervoerder als recidivist kan worden aangemerkt (art. 11 lid 4 Beleidsregel), dus als er vaker overtredingen zijn begaan. NIWO trekt de communautaire vergunning in indien niet kan worden volstaan met een schorsing van de communautaire vergunning. Dat vraagt om een kritische beoordeling.

Het gaat immers om de ernst van overtreding en de kans dat die in de toekomst nog plaatsvinden. Daar kan het transportbedrijf zelf het nodige aan doen: structurele maatregelen nemen de overtreding in de toekomst voorkomen. De vervoerder wordt geacht binnen één week na de inwerkingtreding van het besluit tot intrekking van de communautaire vergunning die vergunning en de daarbij behorende gewaarmerkte afschriften in te leveren. Als dat niet gebeurt kan NIWO een last onder dwangsom opleggen. Een dergelijke last onder dwangsom van Niwo is vatbaar voor bezwaar en beroep.

Wat kan je doen tegen verlies van betrouwbaarheid van een transportbedrijf?

Het belangrijkste is dat er zo min mogelijk overtredingen zijn. Tegen iedere sanctie van ILT of Niwo is het dus zinvol bezwaar en beroep aan te tekenen als er vraagtekens te zetten zijn bij die sancties. Ieder definitief besluit van een overtreding, waar dan ook in Europa, wordt immers in het Erru-register geregistreerd en levert strafpunten op. Als de grenswaarde is bereikt wordt de betrouwbaarheid onderzocht. Het advies van ILT over betrouwbaarheid moet kritisch beoordeeld worden door de vergunninghouder of de vervoersmanager. Bij iedere overtreding is wel een verhaal te vertellen. Overtredingen in het buitenland vinden vaak in een hele andere context plaats en zijn voor de Nederlandse toezichthouder moeilijk te beoordelen. Die context kan de wegtransporteur zelf verschaffen met zijn advocaat om zo’n overtreding en de ernst ervan in perspectief te brengen. Dat kan ILT en Niwo op andere gedachten brengen. Overtredingen betekenen niet zonder meer dat een transportbedrijf niet betrouwbaar zou zijn. Betrouwbaarheid is geen rekensom. Dat kan wel het gevolg van het strafpuntensysteem van het Erru-register.

Het team bestuursrecht draagt het wegtransport een warm hart toe en staat klaar om u waar nodig te assisteren.