20 juni 2012

Vergoeding kosten en schade in het bestuursrecht

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht, Bestuursrecht

Wordt een bezwaar gegrond verklaart dan heeft de bezwaarmaker soms recht op vergoeding van de kosten. Vernietigd de rechter in een beroepsprocedure een besluit dan heeft de belanghebbende recht op vergoeding van de door het besluit veroorzaakte schade. Bij vernietiging van een besluit door de rechter is het besluit zonder meer onrechtmatig en is het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen schadeplichtig.

Vergoeding van kosten in bezwaar ex art. 7:15 AWB

Een gegrond bezwaar onder omstandigheden aanspraak op een kostenvergoeding voor de bezwaarmaker. In artikel 7:15 tweede lid AWB is de mogelijkheid opgenomen om proceskosten vergoed te krijgen. Dit verzoek moet echter van tevoren worden gedaan bij bezwaarschrift. Een advocaat bestuursrecht kan schadevergoeding voor de bezwaar maker vorderen.

Schadevergoeding bij vernietiging besluit overheid; overheidsaansprakelijkheid

1) Schadevergoeding krachtens 8:73 AWB bij gegrondverklaring beroep
In een beroepsprocedure tegen een schadeveroorzakend besluit kan de benadeelde de bestuursrechter verzoeken om bestuursorgaan te veroordelen tot schadevergoeding. Dat verzoek kan ook in beroep gedaan worden bij de bestuursrechter. Ook bij overschrijding van een redelijke termijn ex artikel 6 EVRM en gegrondverklaring van het beroep op dit punt kan deze schadevergoeding aan de klager in beroep vergoed worden.

2) Zelfstandig schadebesluit
Een zelfstandige aanvraag van schadevergoeding voor schade die is ontstaan door een ander besluit. Dit kan gedaan worden in gevallen waarbij na het beroepm waarin het besluit is vernietigd een nieuw besluit is genomen. Dan zal doorgaans pas duidelijk zijn wat de schade is veroorzaakt door het onrechtmatige besluit.

3) Vordering tot schadevergoeding instellen bij de Burgerlijke rechter
Uit onrechtmatige daad art 6:162 BW in dien sprake is van een fout besluit (vernietigd door de rechter) dat daardoor onrechtmatig is. Die procedure kan ook gevolgd worden als sprake is van een rechtmatige overheidsdaad waarbij en burger of onderneming schade lijdt.

Lees hierover ook schadevergoeding overheid.