14 februari 2022

Overtreding bouwbesluit bij verbouwing

Categorie: Bestuursrecht

 

Met een dwangsombesluit probeerde de gemeente in deze zaak te bewerkstelligen dat het zonder bouw- en monumentenvergunning aangebrachte glazen dak op de schuur op het perceel ongedaan gemaakt moest worden.

Dwangsombesluit gemeente wegens achterstallig onderhoud

De gemeente nam een dwangsombesluit (last onder dwangsom) met aanzegging van een dwangsom van € 2.500,00 per dag dat de illegale situatie voortduurt. De eigenaar maakte bezwaar tegen het dwangsom besluit en ging in beroep bij de Raad van State. Daarnaast werd de eigenaar door de gemeente gelast het achterstallig onderhoud van de gebouwen op het perceel uiterlijk op 1 februari 2011 weg te hebben gewerkt onder het opleggen van een dwangsom van € 1.250,00 per dag. Tegelijk met het beroep vorder de eigenaar met succes een voorlopige voorziening tegen het dwangsombesluit tegen het achterstallig onderhoud.

Onvoldoende onderzoek overtreding Bouwbesluit bij verbouwing

De rechtbank heeft over het hoofd gezien dat bestaan van de overtreding uitsluitend heeft gebaseerd op de door hem overgelegde foto’s. Dat is onvoldoende volgens de Raad van State. Uit de foto’s kan weliswaar afdoende worden opgemaakt dat het onderhoud van de gebouwen op het perceel achterstallig is, maar niet dat het onderhoud zodanig achterstallig is dat de gebouwen op het perceel niet meer voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt. Daartoe is nodig dat van de zijde van het college op deugdelijke, deskundige wijze wordt vastgesteld of de normen die in het Bouwbesluit. Ook kan uit het dwangsombesluit niet worden opgemaakt of de maatregelen die de gemeente met de dwangsom heeft gelast, noodzakelijk zijn om de overtreding van het Bouwbesluit te beëindigen.

Veroordeling gemeente tot deskundig onderzoek naar overtreding Bouwbesluit

De Raad van State vernietigt het dwangsombesluit inzake de illegale verbouwing van het monument. De gemeente wordt door de Raad van State gelast aan de hand van de desbetreffende NEN-norm door een terzake deskundig persoon te laten onderzoeken of het onderhoud ten aanzien van de draagkracht en vochtwerendheid zodanig achterstallig is, dat het niet meer voldoet aan de eisen die artikel 1b van de Woningwet en het Bouwbesluit daaraan stelt. Het onderzoek moet worden vastgelegd in een rapport. Vaststelling van overtreding Bouwbesluit dient op kenbare wijze, bijvoorbeeld een deskundigenrapport, te gebeuren.

Raad van State. 24 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7265.